هورن فراگ

هورن فراگ

این نژاد دوزیست زیبا هورن فراگ آرژانتینی نام دارد

این جانداران دوزیست بوده و هم در آب و هم در خشکی فعالیت می کنند.

بدن آن ها باید همیشه مرطوب باشد مگر نه میمیرند .

این نام پکمن از بازی در سال ۱۹۸۰ بر گرفته شده است

و علت این موضوع آن است این دوزیستان همه چیز را می خورند .